1. Henryk Kuś, Krzysztof Skiba.: Mikrochirurgiczne zespolenia naczyniowe – Microsurgical vascular anastomoses.W:XIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Wrocław, 15-17.04.1983. Streszczenia; s.51-52
  2. Henryk Kuś, Roman Rutowski, Krzysztof Skiba.: Resorbierbare und nichtresorbierbare mikrochirurgische Nähte W:Biomaterialien und Nahtmaterial ; Hrsg. H.M. Rettig; Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1984; s.302-305
  3. Krzysztof Skiba.: Sprawozdanie z udziału w teoretyczno-praktycznym kursie mikrochirurgii w Wiedniu (22.11.-27.11.1982 r.) Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1984 T.49 nr 1; s.84
  4. Stefan Misterka, Wacław Kopeć, Janusz Wychodil, F. Zawiślak, Krzysztof Skiba.: Przenikanie minerałów rud miedzi do narządów wewnętrznych W:V Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Lublin, 13-15 wrzesień 1984 r. Streszczenia referatów; s.144-145
  5. Krzysztof Skiba.: Badania doświadczalne nad mikrochirurgicznym zespalaniem naczyń krwionośnych = Investigations on microsurgcal vascular anastomoses W:XX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin, 8-10.IX.1984. Streszczenia; s.77-78
  6. Krzysztof Skiba.: Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Klinice Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki w Legnano – Włochy Pol.Przegl.Chir. 1985 T.57 nr 5; s.446-447
  7. Cz.H. Słomska, Krzysztof Skiba.: Sprawozdanie z udziału w 2 kursie i seminarium „Dynamiczne osiowe ustalenie zewnętrzne w złamaniach kości długich”. Munster, 1986.03.08-10 Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1986 T.51 nr 6; s.512-513
  8. Stefan Misterka, Krzysztof Skiba, Mirosław Juszkiewicz.: Ocena funkcji nerek u chorych po profilaktycznym i leczniczym stosowaniu gentamycyny-septopalu W:53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich; 2 Posiedzenie Naukowe Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Poznań, 2-5 września 1987. Streszczenia; s.110 poz.PA 52
  9. Henryk Kuś, Krzysztof Skiba.: Microsurgical vascular anastomoses W:Cerebral circulatory insufficiency and other neurosurgical problems : proceedings of the XIIIth Annual Meeting of Polish Neurosurgical Society. Wrocław, 15-17th April 1983 ; eds. Jerzy Wroński, Marek Wroński; Wrocław : Polish Neurosurgical Society Lower Silesia Branch, 1987; s.253-261
  10. Lech Żynda, Krzysztof Skiba.: Sprawozdanie z uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Osteosyntezy Dynamicznej w Munster (RFN) Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1988 T.53 nr 6; s.499
  11. Stefan Misterka, Krzysztof Skiba, Ewa Słowik, Mirosław Juszkiewicz.: Ocena funkcji nerek w stanach zapalnych kości leczonych Septopalem W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.2; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.1144
  12. Stefan Misterka, Krzysztof Skiba, Ewa Słowik, Mirosław Juszkiewicz.: Ocena funkcji nerek u chorych leczonych Gentamycyną-Septopalem w urazowym zapaleniu kości Pol.Przegl.Chir. 1989 T.61 nr 12; s.984-991
  13. Krzysztof Skiba.: Doświadczalne zespolenia mikrochirurgiczne tętnic o średnicy poniżej 2 mm za pomocą ciągłego szwu okrętkowego i pojedynczego szwu węzełkowego W:I Sympozjum Mikrochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Wrocław, 1-3 czerwca 1988. Pamiętnik; Wrocław : [b.w.], 1990; s.131-133
  14. Krzysztof Skiba ; Akademia Medyczna we Wrocławiu: Doświadczalne zespolenia mikrochirurgiczne tętnic o średnicy poniżej 2 mm za pomocą szwu ciągłego okrętkowego i pojedynczego węzełkowego [praca doktorska] Wrocław, 1990; 92 k.
  15. Lech Żynda, Krzysztof Skiba.: Złamania bliższych końców obu kości ramiennych powstałe w wyniku rażenia prądem elektrycznym Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1991 T.56 nr 1-3; s.64-65
  16. Henryk Kuś, Roman Rutowski, Krzysztof Skiba, Jolanta Staniszewska.: Kleje do tkanek w badaniach doświadczalnych i klinicznych W:Pamiętnik LV Zjazdu Naukowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 15-18 września 1991. T.1; Wrocław : TChP, 1992; s.405
  17. Krzysztof Skiba, Stefan Misterka, Jan Kateusz.: Wpływ Septopalu na funkcję nerek w leczeniu pourazowego przewlekłego zapalenia kości Polim.Med. 1992 T.22 nr 3; s.71-75 II Sympozjum „Wyniki kliniczne w stosownaiu Septopalu i Mini-Septopalu”. Wrocław, 7 czerwca 1991 r.
  18. Henryk Kuś, Roman Rutowski, Krzysztof Skiba, Jolanta Staniszewska.: Microsurgical reconstruction of ruptured Achilles tendon W:12th Congress of the International Microsurgical Society. Nara (Japan), October 2-7, 1994. Program & abstracts; s.113 poz.O-15-2
  19. Henryk Kuś, Maria Maciejewska, Roman Rutowski, Krzysztof Skiba, Lech Żynda.: Mikrochirurgiczna rekonstrukcja przerwanego ścięgna Achillesa Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1994 T.59 supl.3; s.515-519
  20. Henryk Kuś, Krzysztof Skiba, Edward Wiczkowski, Ryszard Żuchowski.: Techniczne aspekty badań wytrzymałościowych ścięgna Achillesa W:XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. Jachranka, 17-19 października 1996; s.380-385
  21. Jerzy Gosk, Roman Rutowski, Krzysztof Zimmer, Krzysztof Skiba.: Indications for surgical treatment of post-traumatic lesions of lower ekstremity nerves = Wskazania do leczenia chirurgicznego uszkodzeń nerwów kończyn dolnych W:IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław, 15-17 października 1997. Streszczenia; s.98-99.
  22. Krzysztof Skiba, Roman Rutowski.: The method of microsurgical reconstruction of ruptured Achilles tendon = Metoda mikrochirurgicznej rekonstrukcji przerwanego ścięgna Achillesa W:IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław, 15-17 października 1997. Streszczenia; s.60-61.
  23. Krzysztof Skiba, E. Wiczkowski, Roman Rutowski, R. Żuchowski.: Determination of tensile forces breaking of Achilles tendon W:32nd Solid Mechanics Conference. Zakopane, September 1-5, 1998. Volume of Abstracts ; Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research; s.339-340
  24. Henryk Kuś, Roman Rutowski, Krzysztof Skiba.: Mikrochirurgiczna rekonstrukcja przerwanego ścięgna Achillesa W:Wybrane zagadnienia z mikrochirurgii ; [aut. S. Betlejewski et al.] ; pod red. Zygmunta Mackiewicza, Grzegorza A. Szymczyńskiego; Bydgoszcz : „Andromed”, 1998; s.95-100
  25. Edward Wiczkowski, Krzysztof Skiba, Zdzisław Gabryszewski.: Wyznaczanie sił zrywających ścięgno Achillesa w czasie statycznej próby rozciągania Acta Bioeng.Biomech. 1999 Vol.1 suppl.1; s.551-554 Proceedings of the 4th Polish Scientific Conference „Biomechanics ’99”. Wrocław – Polanica Zdrój, 8-11.09.1999
  26. Krzysztof Skiba, E. Wiczkowski, R[oman] Rutowski, Z. Gabryszewski.: Badania wytrzymałości ścięgna Achillesa W:VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Polanica Zdrój, 27-29 maj 1999. Streszczenia; s.63
  27. Edward Wiczkowski, Zdzisław Gabryszewski, Krzysztof Skiba.: Analysis of the research results of the Achilles tendon tension in the I-physiological area W:33rd Solid Mechanics Conference – SolMech 2000. Zakopane, September 5-9, 2000. Volume of abstracts; s.419-420
  28. Edward Wiczkowski, Zdzisław Gabryszewski, Krzysztof Skiba.: Wyniki rozciągania ścięgna Achillesa w I obszarze fizjologicznym Acta Bioeng.Biomech. 2000 Vol.2 suppl.1; s.591-599 Proceedings of the 16-th School of Biomechanics. Warszawa-Mikołajki, 10-13.09.2000
  29. Krzysztof Skiba, Krzysztof Dudek, Edward Wiczkowski, Zdzisław Gabryszewski, Roman Rutowski, Małgorzata Szumarska.: Zastosowanie termografii do oceny sprawności kończyny po leczeniu chirurgicznym ścięgna Achillesa Acta Bioeng.Biomech. 2000 Vol.2 suppl.1; s.483-488 Proceedings of the 16-th School of Biomechanics. Warszawa-Mikołajki, 10-13.09.2000
  30. Edward Wiczkowski, Zdzisław Gabryszewski, Krzysztof Skiba.: Wyniki rozciągania ścięgna Achillesa w I obszarze fizjologicznym W:XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. Jachranka, 18-20 października 2000; s.542-548
  31. Krzysztof Skiba, R[oman] Rutowski, E. Wiczkowski, K. Dudek.: Diagnostyka i leczenie urazowych uszkodzeń ścięgna Achillesa W:3-cie Warsztaty Naukowe „Biomechanika układu kostnego”. Warszawa, 18-19 maja 2001. Program i streszczenia referatów; s.30
  32. Krzysztof Skiba.: Diagnostics and treatment of traumatic damage to Achilles tendon Eng.Trans. 2003 Vol.51 no.2-3; s.325-337
  33. Krzysztof Skiba, Krzysztof Dudek, Roman Rutowski, Edward Wiczkowski.: Termograficzna ocena metod leczenia chirurgicznego urazowych rozerwań ścięgna Achillesa Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.3; s.485-490
  34. Roman Wiącek, Stanisław Pielka, R[oman] Rutowski, Jerzy Gosk, Krzysztof Skiba.: Współistnienie zmian chorobowych odcinka szyjnego kręgosłupa z zespołem kanału nadgarstka W:IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki z udziałem międzynarodowym. Wrocław,17-19 listopada 2005 r. Program i streszczenia; s.40
  35. Paweł Reichert, Roman Rutowski, Krzysztof Zimmer, Jerzy Gosk, Tomasz Greczner, Krzysztof Skiba, Monika Knakiewicz.: Treatment of pseudoarthrosis of long bones with the decoration method using platelet-derived growth factor Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.5; s.843-849
  36. Krzysztof Skiba, Roman Rutowski, Roman Wiącek, Paweł Reichert, Krzysztof Dudek.: Treatment of subcutaneous ruptures of the achilles tendon in own material Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.3; s.471-480
  37. Paweł Reichert, Roman Rutowski, Krzysztof Zimmer, Jerzy Gosk, Krzysztof Skiba.: Wyniki leczenia stawów rzekomych metodą dekortykacji w zależności od morfologii stawu rzekomego Ortop.Traumatol.Rehab. 2006 Vol.8 nr 6; s.613-61
  38. Roman Wiącek, Stanisław Pielka, Roman Rutowski, Jerzy Gosk, Krzysztof Skiba, Paweł Reichert.: Evaluation of the dynamics of hand strength improvement following surgical treatment of carpal tunnel syndrome Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.57-63
  39. Krzysztof Skiba, Roman Rutowski, Krzysztof Dudek, Paweł Reichert, Roman Wiącek, Krzysztof Bogdan.: Late estimation of sensibility loss after sural nerve autografting Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.229-237
  40. Paweł Reichert, Roman Rutowski, Jerzy Gosk, Krzysztof Zimmer, Krzysztof Skiba.: Treatment of delayed union of long bones by percutaneous injection of autologous bone marrow Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.43-48
  41. Roman Wiącek, Stanisław Pielka, Roman Rutowski, Jerzy Gosk, Krzysztof Skiba, Paweł Reichert.: Evaluation of the dynamics of sensory improvement in the hand after surgical treatment of carpal tunnel syndrome Neurol.Neurochir.Pol. 2007 T.41 nr 6; s.517-524
  42. Wiczkowski, Krzysztof Skiba.: Kinetic analysis of the human knee joint Biol.Sport. 2008 Vol.25 no.1; s.77-91 IF: 0.113
  43. Krzysztof Skiba, Roman Wiącek, Paweł Reichert.: Urazowe uszkodzenia splotu ramiennego a orzekanie o niezdolności do pracy Orzecz.Lek. 2008 T.5 nr 1; s.1-10
  44. Edward Wiczkowski, Krzysztof Skiba, J. Skarul.: Theoretical and experimental study on durability of the calcaneal tendon and the pathomechanism of its atraumatic, subcutaneous break Biol.Sport. 2011 Vol.20 no.4; s.259-264 IF: 0.228